26/06/10 – Folk im Schlosshof – Folk im Schlosshof – Bad Rappenau, BW

26/06/10 – Folk im Schlosshof – Folk im Schlosshof – Bad Rappenau, BW